Általános Szerződési Feltételek

1. Szolgáltató adatai

Cégnév: Varga Zsolt
Székhely: 4900 Fehérgyarmat, Veres Péter utca 4.
Adószám: 57789484-1-35
E-mail cím: zsolt@wrappinggarage.hu

 

2. Értelmező rendelkezések

Felek: Szolgáltató és Megrendelő együttesen;

Megrendelő: a honlapon keresztül szolgáltatást megrendelő, szerződést kötő személy;

Szolgáltató: a Polgári Törvénykönyvben meghatározott Szolgáltató;

Szerződés: Szolgáltató és Megrendelő között a honlap és elektronikus levelezés igénybevételével létrejövő szerződés;

Szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés: olyan megrendelői szerződés, amely nem minősül termék adásvételére irányuló szerződésnek;

Honlap: https://wrappinggarage.hu/ weboldal, amely távollévők közötti kommunikációt lehetővé tévő eszköznek minősül;

Távollévők között kötött szerződés: olyan megrendelői szerződés, amelyet a szerződés szerinti termék vagy szolgáltatás nyújtására szervezett távértékesítési rendszer keretében a felek egyidejű fizikai jelenléte nélkül úgy kötnek meg, hogy a szerződés megkötése érdekében a szerződő felek kizárólag távollévők közötti kommunikációt lehetővé tévő eszközt alkalmaznak;

Távollévők közötti kommunikációt lehetővé tévő eszköz: olyan eszköz, amely alkalmas a felek távollétében – szerződés megkötése érdekében – szerződési nyilatkozat megtételére. Ilyen eszköz különösen a címzett vagy a címzés nélküli nyomtatvány, a szabványlevél, a sajtótermékben közzétett hirdetés, a katalógus, a telefon, a telefax és az internetes hozzáférést biztosító eszköz;

Szolgáltatás: az a magatartás, amelyet a jogosult a kötelezettől követelhet, illetőleg amelyet a kötelezett a szerződés alapján tanúsítani köteles.

Üzlethelyiség:
a) bármely ingatlan, ahol Szolgáltató a tevékenységét állandó jelleggel folytatja,
b) bármely ingó dolog, ahol Szolgáltató a tevékenységét szokásos jelleggel folytatja;

Üzlethelyiségen kívül kötött szerződés: olyan megrendelői szerződés,
a) amelyet a szerződő felek egyidejű fizikai jelenléte mellett Szolgáltató üzlethelyiségétől eltérő helyen kötöttek meg;
b) amelyre vonatkozóan Megrendelő tett ajánlatot Szolgáltatónak az a) pontban meghatározott körülmények között;
c) amelyet Szolgáltató üzlethelyiségében vagy távollévők közötti kommunikációt lehetővé tévő eszköz alkalmazásával közvetlenül azt követően kötöttek meg, hogy Szolgáltató – a felek egyidejű fizikai jelenléte mellett – személyesen és egyénileg kapcsolatba lépett Megrendelővel Szolgáltató üzlethelyiségétől eltérő helyen; vagy
d) amelyet Szolgáltató által szervezett olyan út során kötöttek meg, amelynek célja a termékek vagy szolgáltatások Megrendelő számára történő értékesítése vagy népszerűsítése;

3. Általános Szerződési Feltételek, alkalmazandó jogszabályok, felelősség

Szolgáltató a https://wrappinggarage.hu/ weboldalt autókozmetikai szolgáltatásainak kapcsán felmerülő időpontfoglalás érdekében hozta létre és üzemelteti. Megrendelő ezen Szolgáltatást a weboldalon történő regisztrációt követően tudja megrendelni azzal a feltétellel, hogy a regisztrációval elfogadja az Általános Szerződési Feltételeket (a továbbiakban: ÁSZF). Az ÁSZF a Szolgáltató által üzemeltetett weboldalon történő szolgáltatás rendelés feltételeit és szabályait tartalmazza.

Jelen ÁSZF hatálya a Szolgáltató által üzemeltetett weboldalon történő szolgáltatás megrendelésével létrejövő jogviszonyokra terjed ki. Az ÁSZF folyamatosan elérhető a https://wrappinggarage.hu/aszf oldalon. Jelen ÁSZF a Szolgáltató szolgáltatásainak körébe tartozó valamennyi szerződéses jogviszony tekintetében meghatározza a felek jogait és kötelezettségeit, az egyéb szolgáltatások igénybevételével összefüggő körülményeket, valamint a Megrendelő adatainak kezelésével kapcsolatos szabályokat.

Az ÁSZF hatálya valamennyi Megrendelőre kiterjed. A jelen ÁSZF rendelkezései kötelezik, illetőleg jogosítják a Szolgáltatót és a Megrendelőket, azok minden képviselőjét, jogutódját, vagy engedményezettjét. Szolgáltató jogosult az ÁSZF-et egyoldalúan módosítani.

A Szolgáltató fenntart magának minden jogot a weboldal, annak bármely részlete és az azon megjelenő tartalmak tekintetében.

Tilos a weboldalon megjelenő tartalmak vagy azok bármely részletének letöltése, elektronikus tárolása, feldolgozása és értékesítése a Szolgáltató írásos hozzájárulása nélkül tilos.

Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy a weboldalon közzétett tartalmat bármikor módosítsa, vagy hozzáférhetőségét a jelen ÁSZF-ben foglaltak betartásával megszüntesse.

A weboldal csak saját felelősségre használható, a Megrendelő a regisztrációt követően felelős a Megrendelő neve alatt megosztott tartalomért, adatokért. Valamennyi aktivitásért, amely a megrendelői név alatt történik, a Megrendelő a felelős.

Szolgáltató nem vállal felelősséget az ellenőrzési körén kívül álló okok miatt bekövetkező üzemzavarból, illetőleg leállásából eredő esetleges károkért. Megrendelő tudomásul veszi, hogy amennyiben az ÁSZF, illetőleg a hatályos jogszabályi rendelkezése megszegésével Szolgáltatónak kárt okoz, köteles azt megtéríteni.

A jelen ÁSZF-ben nem szabályozott kérdésekre a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény, a szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény, illetőleg a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló Európai Parlament és Tanács 2016/679 rendeletének a vonatkozó rendelkezései az irányadóak.

 

4. A wrappinggarage.hu weboldal használata

A https://wrappinggarage.hu/ weboldalon elérhető időpontfoglaló rendszer igénybevételének feltétele az ügyfélkártya igénylése.

Megrendelő tudomásul veszi, hogy a https://wrappinggarage.hu/ weboldal használata közben Szolgáltató a hatályos jogszabályok által megengedett módon naplózza a webes tevékenységeket. Szolgáltató a naplókat statisztikai célokra, illetőleg szükség szerint technikai hibakeresésekre használja fel. Megrendelő az ily módon tudomására jutott személyes adatokat (csak ideiglenesen) tárolja (azokat folyamatosan törli).

Megrendelő tudomásul veszi, hogy a https://wrappinggarage.hu/ weboldal cookie-kat használ, így a weboldalon tett látogatások során Szolgáltató egy vagy több cookie-t küld a Megrendelő számítógépére, amelynek révén annak böngészője egyedileg azonosítható lesz. Ezen cookie-k a Google által biztosítottak és a Megrendelő ezeket a cookie-kat csak az egyes al-oldalak látogatása esetén küldi el a Megrendelő számítógépére.

A cookie-k kis adatfájlok, amelyeket a Megrendelő böngészője telepít akkor, amikor meglátogatja a weblapot. A cookie-kat Szolgáltató azért használja, hogy testre szabhassa Megrendelő számára a weboldalt és az alkalmazásokat. A külsős szolgáltatók, közöttük a Google, ezen cookie-k segítségével tárolják, ha a Megrendelő korábban már látogatást tett a hirdető webhelyén, és ez alapján hirdetések jelennek meg a Megrendelőnek a külsős Szolgáltató partnereiknek internetes webhelyein.

Megrendelő ezeket a cookie-kat bármikor letilthatja akként, hogy böngészőjében aktiválja azt a funkciót, amely a cookie-beállításokat tudja letiltani. Amennyiben Megrendelő az összes cookie-t letiltja a böngészőjében, úgy előfordulhat, hogy nem lesz képes a weboldal egyes részeit látogatni, vagy egyes funkciókat nem tud majd használni.

 

5. A szerződés létrejötte

A Szolgáltatást a https://wrappinggarage.hu/ weboldalon az egyes oldalon az időpontfoglaló rendszer segítségével lehet megrendelni. A megrendelés során meg kell adni a Szolgáltatást megrendelő személy nevét, e-mail címét, telefonszámát, választott szolgáltatást illetve a gépjármű gyrtóját és típusát. A megrendelést Szolgáltató abban az esetben igazolja vissza, amennyiben Megrendelő a jelen Szabályzatot, valamint Szolgáltató adatvédelmi szabályzatát kifejezetten elfogadja.

A megrendelés jóváhagyásáról Szolgáltató e-mail-ben visszaigazolást küld Megrendelő részére.

A megrendelés visszaigazolásával Megrendelő és Szolgáltató között Szerződés jön létre.

Az így megkötött szerződések nem minősülnek írásbeli szerződésnek, így Szolgáltató nem is iktatja ezeket, és így a későbbiekben papír alapon nem hozzáférhető. A Szolgáltatás megrendelésének tényét számlával kell igazolni vitás esetekben.

A felek között létrejött szerződés nyelve magyar.

A szerződéskötéshez szükséges, egymásra épülő technikai lépéseket a rendszer automatikusan kínálja fel Megrendelőnek. A folyamatot Megrendelő a megrendelés elküldéséig bármikor megszakíthatja. A megrendelés elküldését megelőzően lehetőség van a bevitt adatok ellenőrzésére és az esetleges adatbeviteli hibák javítására.

A szerződés akkor jön létre, amikor a megrendelés Szolgáltató általi visszaigazolása Megrendelőhöz hozzáférhetően megérkezik. Amennyiben ez a megrendelés elküldésétől számított 48 órán belül sem érkezik meg, mind Szolgáltató, mind pedig Megrendelő mentesül az ajánlati kötöttség alól.

 

6. Részvételi díj

Szolgáltató a Szolgáltatás részvételi díját a weboldalán teszi közzé. A közzétett részvételi díj a fogyasztói bruttó ár. A részvételi díjak tájékoztató jellegűek, az árváltozás jogát Szolgáltató fenntartja.

 

7. Szolgáltatás lemondása (szerződéstől való elállás)

A Megrendelő a szerződéstől a foglalt időpontot megelőző nap 10:00 óráig elállhat.

Az elállásra akkor jogosult, ha erről írásban tájékoztatja a Szolgáltatót és erről (az értesítésről) a Szolgáltatótól a visszaigazolást szintén írásban megkapta.

Az elállási nyilatkozatban fel kell tüntetni a Megrendelő nevét, az autó típusát, rendszámát és a foglalt időpontot.

Amennyiben a foglalt időpontban a megrendelő nem jelenik meg a gépjárművel, a kiválasztott szolgáltatás kiszámlázásra kerül.
A számla e-maiben kerül kiküldésre, 8 napos fizetési határidővel.

 

8. Panaszkezelés, jogérvényesítési lehetőségek

8.1. Panaszügyintézés

Megrendelő a Szolgáltató tevékenységével kapcsolatos megrendelői kifogásait az alábbi elérhetőségeken terjesztheti elő, de a gördülékeny ügyintézés érdekében javasoljuk, hogy kifogását személyesen a Szolgáltató székhelyén vagy a(z) balazs@wrappinggarage.hu címen terjessze elő.

Ha Megrendelő a panasz kezelésével nem ért egyet, vagy a panasz kivizsgálása nem lehetséges, akkor Szolgáltató a panaszról és az azzal kapcsolatos álláspontjáról haladéktalanul jegyzőkönyvet vesz fel, és annak egy másolati példányát Megrendelőnek átadja vagy megküldi e-mailben.

 

8.2. Egyéb jogérvényesítési lehetőségek

Amennyiben Megrendelő és Szolgáltató között esetlegesen fennálló fogyasztói jogvita a tárgyalások során nem rendeződik, az alábbi jogérvényesítési lehetőségek állnak nyitva a Megrendelő számára:

Panasztétel a Fogyasztóvédelmi hatóságoknál: Amennyiben Megrendelő jogainak megsértését észleli, jogosult panasszal fordulni a lakóhelye szerint illetékes fogyasztóvédelmi hatósághoz. A panasz elbírálását követően a hatóság dönt fogyasztóvédelmi eljárás lefolytatásáról.

Békéltető testület: A termékek minőségével, biztonságosságával és a termékfelelősségi szabályok alkalmazásával, valamint a szerződés megkötésével és teljesítésével kapcsolatos fogyasztói jogvita bíróságon kívüli, békés rendezése céljából Megrendelő eljárást kezdeményezhet a lakóhelye szerint illetékes szakmai kamara mellett működő békéltető testületnél. A békéltető testület hatáskörébe tartozik a fogyasztói jogvita bírósági eljáráson kívüli rendezése. A békéltető testület feladata, hogy megkísérelje a fogyasztói jogvita rendezése céljából egyezség létrehozását a felek között, ennek eredménytelensége esetén az ügyben döntést hoz a fogyasztói jogok egyszerű, gyors, hatékony és költségkímélő érvényesítésének biztosítása érdekében. A békéltető testület a Megrendelő vagy az Szolgáltató kérésére tanácsot ad a Megrendelőt megillető jogokkal és a Megrendelőt terhelő kötelezettségekkel kapcsolatban.

A békéltető testület eljárása Megrendelő kérelmére indul. A kérelmet a békéltető testület elnökéhez kell írásban benyújtani. Az írásbeliség követelményének levél, távirat, távgépíró vagy telefax útján, továbbá bármely egyéb olyan eszközzel is eleget lehet tenni, amely a címzett számára lehetővé teszi a neki címzett adatoknak az adat céljának megfelelő ideig történő tartós tárolását, és a tárolt adatok változatlan formában és tartalommal történő megjelenítését.

Bírósági eljárás: Megrendelő jogosult a fogyasztói jogvitából származó követelésének bíróság előtti érvényesítésére polgári eljárás keretében a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, valamint a Polgári Perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény rendelkezései szerint. Fogyasztói panaszokkal a járási hivatalokhoz lehet fordulni, a másodfokú ügyekben országos illetékességgel a Pest Megyei Kormányhivatal jár el.

9. Adatvédelemi rendelkezések

Megrendelő a regisztrációval felhatalmazza a Szolgáltatót az elküldött személyes adatok kezelésére, illetőleg a regisztrációval hozzájárul ahhoz, hogy a megadott személyes adatok a Szolgáltató adatbázisába kerüljenek és azokat a Szolgáltató minden további ellenszolgáltatás és engedélyezés nélkül felhasználhassa, saját eseményeiről, híreiről, ajánlatairól elektronikusan tájékoztatást nyújtson (önkéntes adatszolgáltatás).

Szolgáltató adatkezelőként tiszteletben tartja mindazon személyek magánszféráját, akik számára személyes adatot adnak át és elkötelezett ezek védelmében.

A weboldalon történő regisztrációkor megadott adatok a többi Megrendelő számára nem hozzáférhetőek.

Az adatkezelés jogalapja az érintett önkéntes hozzájárulása. A hozzájárulást a Megrendelő az egyes adatkezelések tekintetében weboldal használatával, a regisztrációval, illetőleg az egyes adatok önkéntes rendelkezésre bocsátásával adja meg. Szolgáltató a Megrendelő által rendelkezésre bocsátott adatokat célhoz kötötten tárolja.

10. Szerzői jogok

Figyelemmel arra, hogy a weboldal a Szolgáltató szellemi tulajdonát képezi, ezért fenntart magának minden jogot a weboldal, illetőleg annak bármely részlete és az azon megjelenő tartalmak, valamint a mobil alkalmazás terjesztésének tekintetében.

Szolgáltató fenntartja minden jogát szolgáltatásának valamennyi elemére, a domain-neveire, az azokkal képzett másodlagos domain nevekre valamint az internetes reklámfelületeire.

Jogainak megsértése esetén a Szolgáltató a Megrendelővel szemben követelheti a jogsértés megtörténtének bírósági megállapítását; követelheti a jogsértés vagy az azzal közvetlenül fenyegető cselekmények abbahagyását és a jogsértő eltiltását a további jogsértéstől; követelheti, hogy a jogsértő – nyilatkozattal vagy más megfelelő módon – adjon elégtételt, és hogy szükség esetén a jogsértő részéről és költségén az elégtételnek megfelelő nyilvánosságot biztosítsanak; követelheti, hogy a jogsértő szolgáltasson adatot a jogsértéssel érintett dolgok vagy szolgáltatások előállításában, forgalmazásában, illetőleg teljesítésében résztvevő Megrendelőkről, a jogsértő felhasználásra kialakított üzleti kapcsolatokról; követelheti a jogsértéssel elért gazdagodás visszatérítését; követelheti a sérelmes helyzet megszüntetését, a jogsértést megelőző állapot helyreállítását, továbbá a kizárólag vagy elsősorban a jogsértéshez használt eszközök és anyagok, valamint a jogsértéssel előállott dolgok lefoglalását, meghatározott személynek történő átadását, kereskedelmi forgalomból való visszahívását, onnan való végleges kivonását, illetőleg megsemmisítését.

A szerzői jog megsértése esetén a Szolgáltató a polgári jogi felelősség szabályai szerint kártérítést is követelhet.

A jelen szabályzatban nem szabályozott kérdésekben egyebekben az Adatvédelmi szabályzat rendelkezései az irányadóak.